Home > Products > Product Details

2-Amino-6-chloropyrazine
Catalog No. : DI-M-00360
CAS Number : 33332-28-4
Molecular Weight : 129.55
Molecular Formula : C4H4ClN3
Synonym : 6-chloropyrazin-2-amine

References :Zhiwei Qian, Anjiang Yang, Weiteng An, Ting Yu, Xin Wang, Yongliang Zhang, Jingkang Shen, Tao Meng , RSC Adv. , 2014